Informasjon om arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø

Det er i arbeidsmiljøloven satt krav til arbeidsmiljøet for å sikre at arbeidernes helse er ivaretatt og at arbeidsmiljø skal bedres i samsvar med utviklinger i samfunnet. Det settes krav til at arbeidsgiver har kjennskap til arbeidsmiljøfaktorer og  tilrettelegger arbeidet basert på tilegnet kunnskap.

Med arbeidsmiljøfaktorer menes for eksempel;

 • Støy
 • Vibrasjon
 • Kjemikalier
 • Inneklima
 • Lysforhold
 • Ergonomi
 • Rammebetingelser
 

For at arbeidsmiljøet er på et fullt forsvarlig nivå, skal arbeidsgiver sikre at det systematisk HMS arbeid utføres i bedriften. Systematisk HMS arbeid innebærer blant annet å:

 • Utarbeide handlingsplan for HMS arbeid i bedriften
 • Utarbeide oversikt over fordeling av HMS oppgaver
 • Kartlegge arbeidsmiljøfaktorer
 • Utføre risikovurderinger basert på informasjon fra kartlegging
 • Implementere tiltak for å rette opp i eller forebygge eventuelle overtredelser av lovkrav
 • Vurdere om arbeidsmiljøet vil være i henhold til krav ved endringer i virksomheten.